NIEPUBLICZNA POLICEALNA SZKOŁA DLA DOROSŁYCH KONTAKT

Lekcje języka polskiego

EDU DUO

EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACJI DUALNEJ

  Język polski dla osób:

  • które chcą skutecznie nauczyć się języka obcego,
  • które chcą nauczyć się korzystać z języka w naturalnych sytuacjach,
  • którzy cenią sobie naukę opakowaną w atrakcyjną i zapamiętywalną formę,
  • którym zależy na indywidualnym podejściu lektora,
  • które potrzebują przygotować się do zdobycia certyfikatu.

  Prowadzone przez nas kursy języka polskiego odbywają się na kilku poziomach – od podstawowego do najbardziej zaawansowanego.

  Co zyskasz dzięki nauce polskiego?

  Prowadzone w naszej szkole kursy języka polskiego będą odbywać się w grupach 10-osobowych, gdzie będziesz miał szansę przełamać swoją barierę językową i zacząć swobodniej komunikować się z innymi po polsku. Tematyka zajęć będzie dopasowana do wymóg Państwowej Komisji do spraw poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, by nauka w naszej szkole stała się dla Ciebie maksymalnie przydatna w praktyce.

  Zajęcia obejmują rozwój następujących sprawności:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Poprawność gramatyczna
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Pisanie
  • Mówienie

  Prowadzimy kursy na wszystkich poziomach zaawansowania

  od zupełnych podstaw do poziomu pełnej biegłości językowej, jaką muszą się wykazać np. tłumacze.

  tel. 690 543 672

  POZIOMY I KATEGORIE WIEKOWE

  Zajęcia językowe będą zorganizowane na następujących poziomach oraz w kategoriach wiekowych:

  Język polski (3 miesiące), poziom A1 (od 12 roku życia);
  Język polski (6 miesięcy), poziom A2 (od 12 roku życia);
  Język polski (9 miesięcy), poziom B1 (od 12 roku życia);

  Język polski (9 miesięcy), poziom B1 intensywny (od 14 roku życia);
  Język polski (9 miesięcy), poziom B2 intensywny (od 14 roku życia);

  Język polski (9 miesięcy), poziom C1 intensywny (od 18 roku życia);

  SZCZEGÓŁY POZIOMÓW

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi:
  • stosować proste wyrażenia i podstawowe wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego
  • przedstawiać siebie i innych
  • zadawać pytania dotyczące podstawowych informacji odnoszących się do rozmówcy takich jak: skąd ktoś jest, gdzie mieszka, co lubi, kogo zna, co ma oraz odpowiadać na tego typu pytania
  • prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.
  Koszt 1300 zł
  15 tygodni zajęć – po 2 spotkania w tygodniu 
  Start 5.10
  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi:
  • rozumie wypowiedzi i często używane zwroty odnoszące się do najbardziej istotnych kwestii takich jak: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, rodzina, zakupy, otoczenie, praca
  • potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na znane tematy
  • potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje
  • potrafi poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego
  Koszt 1300 zł
  15 tygodni zajęć – po 2 spotkania w tygodniu 
  Start 5.10

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie:

  • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, dotyczących znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
  • potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, związanych z podróżą do Polski
  • potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na znane lub interesujące ją tematy
  • potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, a także plany i marzenia
  • potrafi krótko uzasadnić i wyjaśnić swoje opinie i zamierzenia.

  Koszt 1550 zł
  24 tygodnie – po 2 spotkania w tygodniu po 1,5 h

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie: 

  • rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne
  • rozumie dyskusje, podczas których używa się języka specjalistycznego z zakresu jej specjalności zawodowej
  • potrafi porozumiewać się z rodzimym użytkownikiem języka na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę, nie wymagającą większego wysiłku od żadnej ze stron 
  • potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne odwołujące się do szerokiego zakresu tematycznego
  • potrafi przedstawić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, wyjaśniając wady i zalety różnych rozwiązań
  • potrafi zrozumieć trudne i obszerne teksty dotyczące szerokiego zakresu tematów
  • potrafi zrozumieć ukryte znaczenia i podteksty
  • potrafi wypowiadać się płynnie i spontanicznie, swobodnie dobierając właściwych sformułowań
  • swobodnie i skutecznie potrafi posługiwać się językiem zarówno w kontaktach towarzyskich i społecznych, jak też edukacyjnych czy zawodowych
  • potrafi formułować jasne, dobrze skonstruowane, a przy tym szczegółowe wypowiedzi odnoszące się do szerokiego zakresu tematów i złożonych problemów
  • wypowiadając się lub pisząc posługuje się regułami gramatycznymi i zasadami językowymi w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka

  Osoba posługująca się językiem na tym poziomie: 

  • z łatwością rozumie praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta
  • potrafi streszczać i relacjonować informacje pochodzące z różnych (pisanych lub mówionych) źródeł, odtwarzając w sposób spójny i płynny zawarte w nich tezy i wyjaśnienia
  • potrafi wyrażać płynnie, spontanicznie i precyzyjnie swoje myśli, różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych sytuacjach

  CERTYFIKAT POŚWIADCZAJĄCY ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

  Jedynym potwierdzeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest posiadanie certyfikatu znajomości języka polskiego jako obcego. Certyfikat można uzyskać po udanym egzaminie, do którego powinien zgłosić się każdy chętny uzyskania odpowiedniego dokumentu (Certyfikatu).

  Najczęściej ubiegają się o nie osoby chcące podjąć pracę lub studia w Polsce, a także cudzoziemcy planujący złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego. Za koordynację w otrzymaniu certyfikatu odpowiada Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, instytucja nadzorowana przez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

  Kto może zdawać egzamin
  Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, niezależnie od tego, czy, gdzie, jak długo i w jaki sposób się przygotowywali.

  •  Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.
  •  Do egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako obcego w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży mogą przystąpić osoby w wieku 14 – 17 lat.

  Ze strukturą egzaminu można zapoznać się odwiedziwszy stronę Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

  CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGOSUPLEMENT DO CERTYFIKATU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA POLSKIEGO